news-details
08-06-2024
โฮมโปร คว้ารางวัลความยั่งยืน S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) ในงาน S&P Global Sustainability Yearbook 2024

โฮมโปร ได้รับคัดเลือกจาก S&P Global ให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ในกลุ่มดัชนีการตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Index) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และได้รับรางวัลความยั่งยืน Top5% S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) Score 2023 ในงาน S&P Global 2024 Sustainability Yearbook Distinction Ceremony ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ จากการประเมินความยั่งยืนขององค์กรกว่า 9,400 บริษัททั่วโลก ตอกย้ำความสำเร็จในฐานะผู้นำธุรกิจ Home Solution and Living Experience ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีธรรมาภิบาล ควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับทุกคนและสังคม ตอบสนองวัตถุประสงค์ We make a better living

 นายรักพงศ์ อรุณวัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โฮมโปร ได้ดำเนินการบริหารจัดการธุรกิจอย่างสมดุล โดยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าสู่สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นเลิศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตามหลัก ESG ดังนี้

ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม(Environmental) โดยตั้งเป้าสู่ Net Zero การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ.2593 จากการใช้พลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์ พัฒนากระบวนการขนส่งและการกระจายสินค้าที่่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistic) โดยปรับเปลี่ยนรถขนส่งจากที่ใช้รถน้ำมัน เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า พร้อมทั้งสนับสนุนการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Consumption) ผ่านกลุ่มสินค้า ECO Product สินค้า ECO CHOICE ส่งเสริมแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) รวมถึงการนำสินค้าเก่ามาแลกสินค้าใหม่ เพื่อบริหารจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste)

ด้านการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนและสังคม (Social) โดยการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ รวมถึงพัฒนาช่องทางใหม่ๆ ที่สะดวกสบาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนและสังคมผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน ผ่านการจ้างงานท้องถิ่น พัฒนาคู่ค้า ผู้รับเหมา หรือช่างโครงการเถ้าแก่น้อย ให้เป็นช่างที่มีมาตรฐาน และมีรายได้ที่มั่นคง สามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องบ้านให้กับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ สนับสนุนการประกอบอาชีพของชุมชนโดยการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนมาออกร้านจำหน่ายสินค้า อีกทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม ตามหลักสิทธิมนุษยชน

การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล (Governance)
ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล ยึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใส ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงขยายขอบเขตการดำเนินไปยังห่วงโซ่อุปทาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ค้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยร่วมกับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) จัดอบรมการให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้กับคู่ค้า และเชิญชวนคู่ค้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดยได้ผนวกประเด็นด้านต่างๆ ทั้งด้านความสามารถในการผลิต ความเป็นมืออาชีพ การปฏิบัติตามกฏหมายข้อบังคับ และประเด็นด้าน ESG เป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า

“การได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) และได้รับเลือกให้อยู่ใน Sustainability Yearbook อย่างต่อเนื่อง เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยี่งยืน อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และได้รับการยอมรับในระดับสากล โฮมโปรยังคงเดินหน้าดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนและสังคม สร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป” นายรักพงศ์ กล่าวปิดท้าย

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ โฮมโปร ผู้นำธุรกิจด้าน Home Solution and Living Experience ในประเทศไทย พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจบนยุทธศาสตร์ความยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
Website : https://www.homepro.co.th Facebook : https://www.facebook.com/homeprothailandRECENT POST

POPULAR POST